SIRA Logo

How to claim personal injury benefits - Vietnamese translation

Giải thích cách thực hiện một yêu cầu bồi thường để được 'thanh toán hỗ trợ thu nhập' và 'điều trị y tế' nếu quý vị bị chấn thương trong một tai nạn xe cơ giới ở NSW.

Đây chỉ là lời khuyên chung.

Để biết thêm thông tin cụ thể hoặc chi tiết hãy liên lạc với CTP Assist hoặc truy cập www.sira.nsw.gov.au.