SIRA Logo

How to use the CTP online claims submission - Vietnamese translation

Giải thích cách sử dụng chức năng nộp yêu cầu bồi thường trực tuyến để có được một yêu cầu bồi thường CTP cho personal injury benefits

Đây chỉ là lời khuyên chung.

Để biết thêm thông tin cụ thể hoặc chi tiết hãy liên lạc với CTP Assist hoặc truy cập www.sira.nsw.gov.au.