SIRA Logo

Support while you recover - Vietnamese translation

Hãy xem video này để tìm hiểu thêm về sự hỗ trợ có sẵn nếu quý vị bị chấn thương trong một tai nạn xe cơ giới ở NSW.

Đây chỉ là lời khuyên chung.

Để biết thêm thông tin cụ thể hoặc chi tiết hãy liên lạc với CTP Assist hoặc truy cập www.sira.nsw.gov.au.