SIRA Logo

How to apply to the Legal Advisory Service (CTP Scheme) - Vietnamese translation

Giải thích cách đăng ký với SIRA’s Legal Advisory Service để được trợ giúp thực hiện một yêu cầu bồi thường CTP. Đoạn phim hoạt hình cũng cung cấp thông tin về tính hội đủ điều kiện, quy trình và các khung thời gian.

Đây chỉ là lời khuyên chung.

Để biết thêm thông tin cụ thể hoặc chi tiết hãy liên lạc với CTP Assist hoặc truy cập www.sira.nsw.gov.au.